© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou,  ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev  a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ - šírenie  debra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky  k Bohu a k ľuďom okolo nich. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky  povinnosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve. Ružencové bratstvo pozostáva z členov: Živého ruženca Svätého ruženca Večného ruženca Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca. Ružencové bratstvo pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Huncovciach bolo potvrdzujúcou listinou (provinčným promótorom pre ruženec - p. Šimon Ján Tyrol OP) obnovené 12. 12. 2010.  Dňa 12.12.2010 sa uskutočnili na spoločnom stretnutí RB v kostole Povýšenia sv. Kríža voľby horliteľky RB, horliteľov jednotlivých ruží a voľby členov finančnej komisie. Horliteľka RB: Dubcová Katarína Aj keď má naše RB 7 ruží živého ruženca, je to vždy iba jedno spoločenstvo, ktoré sa stretáva na spoločnom stretnutí raz za mesiac. Horliteľka RB riadi činnosť podľa stanov RB, vedie evidenciu všetkých členov, vybavuje požiadavky členov a zmeny týkajúce sa členstva v ružencovom bratstve. Vhodným spôsobom povzbudzuje horliteľov jednotlivých ruží, má byť príkladom pre ostatných členov RB a uchováva všetky dokumenty súvisiace s činnosťou RB. Horlitelia jednotlivých ruží RB a počet ich členov: Horlitelia ruží povzbudzujú členov svojej ruže, aby si plnili svoje povinnosti, starajú sa o výmenu tajomstiev vo svojej ruži, majú mať prehľad o tom, či člen ruže sa zúčastnil  na spo-ločnom stretnutí a majú byť príkladom pre ostatných členov RB. Živý ruženec sa člení na ruže - 20-členné skupinky. Každá ruža má svojho horliteľa, ktorého si zvolili spomedzi seba členovia ruže. Živý ruženec RB  (pozostáva zo 6. úplných ruží a siedmej neúplnej ruže): 1. ruža sv. Katarína Sienská 20 členov Mária Cehulová 2. ruža sv. Páter Pio 20 členov Andrej Horník 3. ruža sv. Dominik 20 členov Eva Vinceková 4. ruža sv. Ján Nepomucký 20 členov Ján Horník 5. ruža sv. Terézia Avilská 20 členov Viera Precáková 6. ruža sv. Jozef 20 členov Anna Dravecká 7. ruža sv. František z Asissi 3 členovia František Haitsch Svätý ruženec má celkom 45 členov Večný ruženec má celkom 5 členov RB má k dnešnému dňu celkom 173 členov. Finančná komisia RB: Margita Majerčáková, Ján Horník ml., Andrej Horník, Mária Cehulová. Finančná komisia vedie a spravuje pokladňu RB (dobrovoľné príspevky a peňažné dary členov RB). Raz ročne horliteľka RB informuje členov ružencového bratstva o finančnom hospodárení. Člen živého ruženca je povinný 1-krát za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev. Ak si túto povinnosť nespĺňa po dobu 3 mesiacov bez vážnych dôvodov, mal by si zvážiť inú formu účasti na ružencovom apoštoláte (modlí sa denne jeden desiatok). Člen svätého ruženca je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec - radostný ruženec, ruženec svetla, bolestný a slávnostný ruženec  za jeden týždeň, nie je však viazaný účasťou na spoločných stretnutiach RB. Člen večného ruženca si zvolí čas bdenia - buď raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec - bez prerušenia (ucelený časový celok), taktiež nie je viazaný účasťou na spoločných stretnutiach členov živého ruženca, ale je tam samozrejme vítaný. Dôvod každej neúčasti na povinnom spoločnom stretnutí má člen ohlásiť horliteľovi ruže, ak si túto povinnosť účasti na spoločnom stretnutí nespĺňa po dobu 3 mesiacov za sebou a neudá vážny dôvod svojich neúčasti, horliteľ ruže je povinný to oznámiť horliteľovi RB, ktorý daného člena navštívi a zistí v čom je problém, príp. mu navrhne inú formu účasti na ružencovom apoštoláte, v opačnom prípade je to dôvod na vylúčenie zo živého ruženca a tým aj z RB po konzultácií s promótorom. Neúčasť na spoločných stretnutiach si má člen živ. ruženca nahradiť napr. účasťou na sv. omši vo všedný deň, modlitbou ruženca pred sv. omšou alebo vykonaním kríž. cesty. Ak však počas členstva v ŽR ochorie, je počas choroby oslobodený od záväzku účasti na spoločných stretnutiach. Ak chce člen ŽR vycestovať zo Slovenska , môže tak urobiť max. na 3 mesiace, ak je to na dlhšie, nech si zmení počas pobytu v zahraničí formu modlitby posvätného ruženca - t.j. na svätý alebo večný ruženec, kde ho neviaže povinnosť na spoločných stretnutiach a aj naďalej zostáva členom RB. Aktivity  RB od r.  2011 - 2015: - adopcia na diaľku - pre 1 dieťa z Haiti (škola sv. Bonaventúry) 240 eur ročne, - finančné príspevky 1-krát ročne po 60 eur TV LUX a Rádiu LUMEN, - príspevky na "Dobrú novinu a misie", - sv. omše za živých a zosnulých členov RB, - sv. omše za kňazov našej farnosti, - návštevy pútnických miest - Šaštín, Mariánka, Gaboltov - púť do Sanktuária B. Milosrdenstva v Krakowe, - farníci z V. Lomnice - divadelné predstavenie "Páter PIO", - farníci z V. Lomnice - divadelné predstavenie "Krížová cesta" - návštevy chorých našej farnosti, - spoločné stretnutie všetkých členov RB 1-krát ročne, na ktorom  sú informovaní členovia RB o finančnom               hospodárení za uplynulý rok, - 27. júna 2015 - zorganizovaný 1. farský deň. Viac na:  http://www.dmc.sk/rb/bratstvo.html Ružencové bratstvo _________________________________________________________________________________________________________________________